Nasze strony używają plików cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, celu ich zastosowania i sposobie określenia warunków ich przechowywania można znaleźć tutaj. Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Sprawdź cenę

Produktów w koszyku: 0

Sprawdź cenę

Produktów w koszyku: 0

Regulamin serwisu

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego www.mojeApteki.pl.

Definicje:

 1. Serwis – Serwis internetowy www.mojeApteki.pl prowadzony przez Administratora, za pośrednictwem którego świadczy on usługi określone w niniejszym Regulaminie;

 2. Administrator – Makadomi Maciej Białka, ul. Branickiego 9/19, 02-972 Warszawa, NIP: 5561010381, REGON: 091222273;

 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora;

 4. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora prezentując swoje Produkty za pośrednictwem Serwisu, a w przypadku Sprzedawców oferujących produkty będące lekami w rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego - osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w odpowiedniej formie przewidzianej odrębnymi przepisami prawa, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, posiadając przy tym wymagane prawem zezwolenia/koncesje na wprowadzanie do obrotu i sprzedaż na terytorium RP, Produktów będących lekami;

 5. Formularz rejestracyjny – kwestionariusz dostępny w Serwisie, umożliwiający założenie Konta Użytkownikom i Sprzedawcom;

 6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Użytkownika/Sprzedawcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika/Sprzedawcy;

 7. Umowa – Umowa o świadczenie usług, świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu – zawierana pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem lub Sprzedawcą, na czas nieokreślony, w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie;

 8. Usługi płatne – usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie - przez Administratora na rzecz Sprzedawców;

 9. Opłata – należność Administratora z tytułu udostępnienia Sprzedawcy Usługi płatnej;

 10. Produkt – prezentowana w Serwisie rzecz ruchoma z asortymentu Sprzedawcy, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą po przekierowaniu Użytkownika na zewnętrzną stronę zakupową Sprzedawcy;

 11. Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), - określający zasady korzystania z Serwisu;

 12. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Użytkownikom/Sprzedawcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem.

Usługi jakie Administrator świadczy w ramach Serwisu:

 1. Gromadzenie danych Użytkowników/Sprzedawców;

 2. Umożliwienie Użytkownikom bezpłatnego przeglądania i porównywania cen Produktów prezentowanych w Serwisie;

 3. Udostępnienie Sprzedawcom Usług płatnych, tj. zaprezentowania Produktów w Serwisie oraz funkcji przekierowania Użytkowników zainteresowanych nabyciem tych Produktów bezpośrednio na stronę internetową Sprzedawcy;

 4. Umożliwienie zarejestrowanym Użytkownikom bezpłatnego wystawiania opinii Sprzedawcom oraz tworzenie list ulubionych Sprzedawców;

 5. Usługa Newsletter.

Usługi świadczone przez Administratora są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Administrator świadczy swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego www.mojeApteki.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać.

 

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik/Sprzedawca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

 2. Każde działanie Użytkownika/Sprzedawcy powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich - zwłaszcza innych Użytkowników/Sprzedawców korzystających z Serwisu.

 3. Podczas korzystania z Serwisu obowiązkiem Użytkownika/Sprzedawcy jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo danych w Serwisie. Zabronione jest również udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom/Sprzedawcom i osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników/Sprzedawców.

 4. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich - bez zgody tych osób.

 5. Każdy Użytkownik/Sprzedawca może mieć wyłącznie jedno Konto. Do założenia przez Użytkownika/Sprzedawcę więcej niż jednego Konta potrzebna jest uprzednia wyraźna zgoda Administratora.

 6. Każdy Użytkownik/Sprzedawca jak i osoba trzecia, mająca dostęp do Serwisu, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

 7. Hasło pozwalające Użytkownikowi/Sprzedawcy logować się na stronie Serwisu jest prywatne i poufne.

 8. Wszelkie wymiany haseł pomiędzy Użytkownikami/Sprzedawcami są zabronione.

 9. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe, boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

 10. Za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@mojeapteki.pl można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 11. Do korzystania z Serwisu internetowego www.mojeApteki.pl niezbędne jest urządzenie komputerowe lub mobilne z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Korzystanie z Serwisu dla Użytkowników jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne - nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych.

 2. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu dla Sprzedawców jest płatne.

 3. Świadcząc usługi Administrator dokłada należytej staranności, aby Użytkownicy i Sprzedawcy byli w pełni zadowoleni.

 4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu bez zakładania Konta, jednak aby móc w pełni wykorzystać wszystkie możliwości Serwisu, konieczne jest zarejestrowanie się w Serwisie.

 5. Rejestracja Użytkowników w Serwisie odbywa się poprzez stronę Serwisu, na której Użytkownik może uzupełnić Formularz rejestracyjny o dane wymagane (nazwa Użytkownika oraz adres email), ustanowić hasło chroniące Konto, a następnie kliknąć przycisk służący do potwierdzenia rejestracji, po uprzednim udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

 6. Sprzedawcy mogą skorzystać z Serwisu, wyłącznie po zarejestrowaniu Konta w Serwisie.

 7. Rejestracja Sprzedawców w Serwisie odbywa się poprzez stronę Serwisu, na której Sprzedawca powinien uzupełnić Formularz rejestracyjny o dane wymagane (adres email, nazwa i opis sklepu Sprzedawcy, adres www sklepu - strony zakupowej sprzedawcy, adres firmy/ew. adres korespondencyjny, nazwa firmy, logo w formie pliku graficznego, NIP, REGON), ustanowić hasło chroniące Konto, a następnie kliknąć przycisk służący do potwierdzenia rejestracji, po uprzednim udzieleniu przez Sprzedawcę zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

 8. Administrator upublicznia w ramach Serwisu nazwę, logotyp oraz adres strony internetowej Sprzedawcy w związku z czym w/w informacje mogą też być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.

 9. Umowa zawierana pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem/Sprzedawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas nieokreślony.

 10. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym Użytkownik/Sprzedawca potwierdzi (kliknie) w link aktywacyjny, wysłany na podany przez niego podczas dokonywania zgłoszenia adres email, służący do potwierdzenia rejestracji w Serwisie. Od momentu kliknięcia w link aktywacyjny Użytkownik/Sprzedawca uzyskuje dostęp do swojego Konta.

 11. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę zawartą z Administratorem, poprzez wysłanie wiadomości o rezygnacji na adres: Makadomi Maciej Białka, ul. Branickiego 9/19, 02-972 Warszawa lub na adres e-mail: biuro@mojeapteki.pl, lub poprzez usunięcie swoich danych z Serwisu, za pomocą odpowiedniego pola (przycisku).

 12. Użytkownik, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu, lub normy powszechnie obowiązującego prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 13. Administratorowi przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy zawartej ze Sprzedawcą w przypadku:

 1. wskazania przez Sprzedawcę niekompletnych, nieprawidłowych lub fikcyjnych danych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie,

 2. istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania usług świadczonych przez Administratora niezgodnie z ich celem (przeznaczeniem) lub też w sposób naruszający spójność systemu informatycznego Administratora,

 3. istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania usług świadczonych przez Administratora w sposób skutkujący bezpośrednio lub pośrednio szeroko pojętymi utrudnieniami w swobodnym korzystaniu z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Użytkowników Serwisu,

 4. naruszenia przez Sprzedawcę przepisów prawa powszechnie obowiązującego podczas lub w związku z korzystaniem z Serwisu,

 5. naruszenia przez Sprzedawcę praw osób trzecich (osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) podczas lub w związku z korzystaniem z Serwisu,

 6. naruszenia warunków korzystania z Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Sprzedawcy, który usunął swoje Konto z Serwisu, tym samym wypowiadając Umowę zawartą z Administratorem lub w razie wystąpienia sytuacji o której mowa w pkt. 13 niniejszego paragrafu – Sprzedawcy nie są zwracane Opłaty uiszczone na rzecz Administratora.

 2. Założenie nowego Konta przez Użytkownika/Sprzedawcę, którego Konto zostało usunięte wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora.

 3. Wszelkie dane/informacje zgromadzone na Koncie Użytkownika/Sprzedawcy w razie usunięcia Konta – są bezpowrotnie tracone.

 4. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Serwisu, Użytkownikowi/Sprzedawcy przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

 

§4. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

 1. Podstawową funkcją Serwisu dla Użytkowników jest umożliwienie Użytkownikom przeglądania i porównywania cen Produktów należących do Sprzedawców zarejestrowanych w Serwisie wraz z możliwością przekierowania na stronę zakupową Sprzedawcy.

 2. Podstawową funkcją Serwisu dla Sprzedawców jest umożliwienie Sprzedawcom prezentowania Produktów w Serwisie z możliwością przekierowania Użytkowników chcących nabyć Produkty, na stronę zakupową Sprzedawcy.

 3. Zarejestrowani Użytkownicy/Sprzedawcy, którzy zapomnieli/utracili hasło ustalane podczas rejestracji mają możliwość skorzystania z opcji „Przywracanie hasła”, dzięki czemu na adres email Użytkownika/Sprzedawcy podany podczas rejestracji zostanie wysłany email z linkiem resetującym hasło.

 4. Użytkownik zamierzający zawrzeć transakcję kupna Produktu prezentowanego w Serwisie powinien kliknąć w ikonę PRZEJDŹ DO SKLEPU, co spowoduje przekierowanie Użytkownika, na zewnętrzną stronę Sprzedawcy, umożliwiającą złożenie zamówienia i zawarcie umowy kupna-sprzedaży Produktu pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą.

 5. Zarejestrowani w Serwisie Użytkownicy mają możliwość tworzenia list ulubionych Produktów/Sprzedawców.

 6. Zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość oceniania Sprzedawców i prezentowanych przez nich w Serwisie Produktów oraz wystawiania opinii. Opinie nie mogą żaden sposób naruszać godności, praw i dóbr osobistych innych osób oraz zawierać zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu.

 7. Każda wystawiona opinia zawiera nazwę Użytkownika, który ją wystawił.

 8. Sprzedawca dokonując rejestracji w Serwisie wyraża zgodę, aby jego Produkty oraz prowadzona przez niego działalność podlegała subiektywnej ocenie Użytkowników wyrażanej w formie opinii publikowanych na stronach Serwisu. Zabrania się jednocześnie Sprzedawcy podejmowania działań zmierzających do wystawienia opinii niezgodnych ze stanem rzeczywistym, tj. np. opinii pozytywnych, które nie znajdują uzasadnienia, lub opinii negatywnych skierowanych przeciwko innym Sprzedawcom i ich Produktom prezentowanym w Serwisie.

 9. Administrator ma prawo do weryfikacji treści opinii wystawionych przez Użytkowników Sprzedawcom i opublikowanych na stronach Serwisu oraz w razie potrzeby ich usuwania ze stron Serwisu w przypadku gdy treść opinii narusza: przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub niniejszy Regulamin.

 

§5. USŁUGI PŁATNE DLA SPRZEDAWCÓW/SPOSOBY ROZLICZANIA OPŁAT

 1. Administrator świadczy w ramach Serwisu Usługi płatne na rzecz Sprzedawców.

 2. Usługi płatne polegają na umożliwieniu Sprzedawcy korzystania z funkcjonalności Serwisu przeznaczonych dla Sprzedawców, tj. prezentowania Produktów w Serwisie oraz udostępnieniu funkcji przekierowań Użytkowników zainteresowanych nabyciem Produktów Sprzedawcy - bezpośrednio na stronę zakupową (internetową) Sprzedawcy. Przekierowanie następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika we właściwą ikonę PRZEJDŹ DO SKLEPU - kierującą na stronę zakupową Sprzedawcy, przy czym dla ważności przekierowania nie ma znaczenia fakt, czy Użytkownik zawarł umowę sprzedaży Produktu po przekierowaniu na stronę zakupową Sprzedawcy.

 3. Warunkiem udostępnienia Sprzedawcy Usługi płatnej jest uprzednie dokonanie Opłaty.

 4. Opłata uiszczona przez Sprzedawcę pozwala na korzystanie z Usługi płatnej do wyczerpania ograniczonej ilości przekierowań Użytkowników na stronę zakupową Sprzedawcy (ilość przekierowań zależna jest od wysokości uiszczonej Opłaty).

 5. Po wyczerpaniu ilości przekierowań na stronę zakupową Sprzedawcy – Usługa płatna zostaje wyłączona, a Sprzedawca nie będzie mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu do momentu uiszczenia kolejnej Opłaty.

 6. Szczegółowa specyfikacja Usług płatnych wraz z kalkulacją ilości przekierowań, które w ramach uiszczonej Opłaty otrzyma Sprzedawca, dostępna jest na właściwej podstronie Serwisu. Sprzedawca może również zapoznać się z ofertą Administratora dot. Usług Płatnych z poziomu Konta w Serwisie, za pomocą odpowiedniej zakładki w panelu Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca może wybrać jeden z następujących sposobów uiszczania Opłat:

 1. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Administratora,

 2. płatność internetowa – Dotpay,

 1. Wyboru sposobu uiszczania Opłaty dokonuje Sprzedawca podczas składania zamówienia na Usługę płatną.

 2. W przypadku wybrania sposobu uiszczania Opłaty, o którym mowa w pkt 7a) niniejszego paragrafu, uruchomienie Usługi Płatnej następuje w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Administratora.

 3. W przypadku wybrania sposobu uiszczania Opłaty, o którym mowa w pkt 7 b) niniejszego paragrafu, uruchomienie Usługi Płatnej następuje w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Opłaty.

 4. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu www.mojeApteki.pl obsługiwane są za pośrednictwem platformy Dotpay dostępnej pod adresem www.dotpay.pl, wykorzystywanej przez firmę Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296790.

 5. Sprzedawca upoważnia Administratora do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

§6. REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy Użytkownik/Sprzedawca uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik/Sprzedawca w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: Makadomi Maciej Białka, ul. Branickiego 9/19, 02-972 Warszawa lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: biuro@mojeapteki.pl.

 3. W treści zgłoszenia należy podać: nazwę Użytkownika/Sprzedawcy, ew. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika/Sprzedawcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. Do tak złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni (nie dot. reklamacji składanej przez Sprzedawcę oraz Użytkownika nie będącego konsumentem). Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, z zastrzeżeniem że Użytkownik może zgłosić chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.

 6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dot. reklamacji składanej przez Sprzedawcę oraz Użytkownika nie będącego konsumentem).

 

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje w następujących przypadkach:

 1. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,

 6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 7. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

 8. umów, w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

 9. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,

 10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej,

 12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Aby skutecznie odstąpić od Umowy wystarczy w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy usunąć swoje dane zgromadzone w Serwisie, za pomocą odpowiedniego przycisku (pola).

 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy dla Sprzedawców zostaje całkowicie wyłączone.

 

§8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu internetowego www.mojeApteki.pl należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego www.mojeApteki.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu internetowego www.mojeApteki.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.

 

§9. LICENCJA

Użytkownik/Sprzedawca umieszczając w Serwisie wszelkiego rodzaju utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880), (w szczególności zdjęcia/pliki/grafiki/materiały) oraz wpisy/komentarze/opinie/informacje/logotypy (zw. łącznie „treściami”) – udziela Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie i rozporządzanie nimi w części lub w całości w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług przez Administratora, rozpowszechniania i promocji Serwisu, w tym opracowywania na ich podstawie utworów zależnych, na następujących polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub treści - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie (w tym w internecie), wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Użytkownik/Sprzedawca w przypadku skierowania przez osoby lub podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do utworów lub treści, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które zwolni Administratora od odpowiedzialności w tym zakresie, a także, po wezwaniu ze strony Administratora zwróci Administratorowi wszelkie koszty jakie ten poniósł w związku z roszczeniami osób trzecich, w tym w szczególności w razie roszczeń osób trzecich których dane osobowe zostały wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika/Sprzedawcę w sposób nieuprawniony; jakiegokolwiek rodzaju szkodami poniesionymi przez osoby trzecie na skutek w/w zdarzeń. W razie gdy przeciwko Administratorowi, toczy się proces/postępowanie przed organami sądowymi/administracyjnymi, w związku z wystąpieniem jednej z sytuacji o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik/Sprzedawca jest również zobowiązany wstąpić do procesu/postępowania i zwrócić Administratorowi poniesione koszty procesu/postępowania, oraz poniesione koszty pomocy prawnej wraz z kosztami zastępstwa procesowego.

 

§10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełniając formularze elektroniczne, celem skorzystania z Serwisu Administratora, Użytkownik/Sprzedawca zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 3. Dane osobowe Użytkownika/Sprzedawcy nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Użytkownik/Sprzedawca ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego www.mojeApteki.pl.

 

§ 11. ZOBOWIĄZANIA SPRZEDAWCY/ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca zobowiązuje się nie prezentować w Serwisie Produktów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub prawa i godność osób trzecich.

 2. Po przekierowaniu Użytkownika na stronę zakupową Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązany jest uzyskać wymagane prawem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkowników.

 3. Sprzedawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umowy sprzedaży zawartej z Użytkownikiem.

 4. Sprzedawca ponosi całkowitą odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo i legalność Produktów prezentowanych w Serwisie.

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników/Sprzedawców nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników/Sprzedawców, wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O każdych zmianach Administrator będzie informować na stronie internetowej Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Dla zarejestrowanych Użytkowników/Sprzedawców, informacja o wprowadzonych zmianach będzie również widoczna po zalogowaniu się do Konta w Serwisie. Zmiany będą wchodzić w życie, nie wcześniej niż po 5 dniach od ich ogłoszenia.

 3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników/Sprzedawców przed wprowadzeniem zmian.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 5. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.

 8. W przypadku sporu ze Sprzedawcą i Użytkownikiem niebędącym konsumentem - sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

 9. Prezentowane na stronach Serwisu opakowania i opisy Produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i rzeczywiste opakowania i opisy mogą różnić się od prezentowanych. Serwis dokłada wszelkich starań, aby opisy i wygląd umieszczonych na stronach serwisu Produktów i ich opakowań oraz opisy były zgodne z rzeczywistością. W żadnym jednak wypadku Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub mylące podanie parametrów i właściwości Produktów lub też zmianę charakterystyki Produktu lub jego opakowania przez producenta.

 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) oraz inne właściwe.

 11. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.